fbpx

Członkostwo

Każdą organizację tworzą ludzie – czekamy na Ciebie!

Kwestie członkostwa w stowarzyszeniu dokładnie opisane są w rozdziale III statutu naszej organizacji. Mamy trzy rodzaje członkostwa:

 1. członkostwo zwyczajne,
 2. członkostwo wspierające,
 3. członkostwo honorowe.


Członkowie zwyczajni

Mogą być nimi osoby pełnoletnie – obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP – które będą dążyć do podnoszenia konkurencyjności osób fizycznych i prawnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizację celów Stowarzyszenia. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia, biorąc pod uwagę teoretyczną, krytyczną, organizacyjną i popularyzatorską działalność kandydatów. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 2. prawo uczestnictwa we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd lub Walne Zebranie,
 3. korzystanie z mienia Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

 1. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
 2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. propagować i popierać cele Stowarzyszenia oraz brać aktywny udział w ich realizacji,
 4. postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,
 5. uiszczać składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych uchwałą Zarządu.


Członkowie wspierający

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce zamieszkania i  siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia za pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkowie wspierający nabywają członkostwo decyzją Zarządu podejmowaną w formie uchwały.


Członkowie honorowi

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi przyjmowani są do Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania podejmowaną na wniosek Zarządu.

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:

 1. uczestnictwa we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 2. korzystania z mienia Stowarzyszenia na warunkach określonych przez Zarząd;
 3. brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia i brać aktywny udział w realizacji celów Stowarzyszenia.

Deklaracja członkowska przystąpienia do stowarzyszenia: plik PDF.