fbpx

Cele naszego działania

Duża i mała „piątka” w skrócie.

Celami Stowarzyszenia są opisane w jego statucie. W skrócie podzieliliśmy je na cele główne i dodatkowe – czyli dużą i małą piątkę.

Duża piątka…

  1. Wspieranie i upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz elektroenergetyki (bhp), integracja jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją tego tematu.
  2. Rozwój i wspomaganie aktywności naukowej w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz elektroenergetyki.
  3. Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe organizacji oraz osób w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz elektroenergetyki.
  4. Działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
  5. Promocja zdrowia i higieny.

Mała piątka…

  1. Propagowanie, udział, organizowanie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia świadomości użytkowników energii w zakresie bezpieczeństwa i jej poszanowania.
  2. Zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa i kształtowanie postaw ukierunkowanych na poszanowanie praworządności oraz zasad państwa prawa.
  3. Podnoszenie konkurencyjności osób fizycznych i prawnych
  4. Integracja środowiskowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  5. Integracja społeczna i zawodowa w obszarze UE.