fbpx

Statut PKU

Ramy działania Placówki Kształcenia Ustawicznego

Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy§ 1

 1. Nazwa placówki: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy.
 2. Typ i cel placówki: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy jest placówką kształcenia ustawicznego. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632) prowadzi kształcenie ustawiczne w następujących formach pozaszkolnych: kursy, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Celem prowadzonej działalności jest zdobywanie wiedzy, zdobywanie nowych lub doskonalenie dotychczasowych kwalifikacji i kompetencji. Każda z form kształcenia prowadzona jest według odrębnego programu, kończy się wydaniem stosownych zaświadczeń.
 3. Siedziba placówki: ul. Szczecińska 74, 91-222 Łódź.
 4. Zadaniem placówki jest prowadzenie kształcenia ustawicznego w zakresie:
  1. bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2. dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
  3. ratownictwa przedmedycznego i medycznego;
  4. obsługi i konserwacji urządzeń podlegającej dozorowi technicznemu;
  5. ochrony przeciwpożarowej;
  6. ochrony zdrowia;
  7. nauki języków obcych.§ 2

Osoba prawna prowadząca placówkę: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy, zwanej dalej „Placówką”.§ 3

Organy placówki oraz zakres ich zadań:

 1. Placówką kieruje dyrektor, będący jednocześnie Członkiem Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Do zadań Dyrektora Placówki należą:
  1. kierowanie działalnością Placówki;
  2. reprezentowanie Placówki na zewnątrz;
  3. planowanie działalności edukacyjnej;
  4. czuwanie nad zgodną z programem realizacją poszczególnych form kształcenia w Placówce;
  5. zatrudnianie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć;
  6. współpraca z wykładowcami w zakresie realizacji zadań statutowych placówki;
  7. sprawowanie nadzoru wewnętrznego;
  8. nadzorowanie przyjmowania uczestników szkoleń zgodnie z wymaganiami określonymi w programach nauczania;
  9. nadzorowanie przestrzegania prawidłowego prowadzenia, zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji prowadzonej w placówce (programy nauczania, dzienniki zajęć, protokoły z egzaminów, rejestry wydanych zaświadczeń);
  10. zatwierdzanie programów nauczania;
  11. podejmowanie decyzji w zakresie skreślania uczestnika szkolenia z listy uczestników.
 3. Strukturę organizacyjną stanowią:
  1. pion programowy,
  2. pion administracyjno-biurowy,
  3. zespół wykładowców.
 4. Do podstawowych zadań pionu programowego należą między innymi:
  1. inicjowanie nowych kierunków działania zmierzających do doskonalenia procesu dydaktycznego,
  2. opiniowanie programów nauczania oraz przedstawianie wniosków o ich zatwierdzenie,
  3. ocena organizowanych szkoleń na podstawie wyników nadzoru wewnętrznego,
  4. opiniowanie regulaminów i instrukcji dotyczących działalności szkoleniowej,
  5. inicjowanie doskonalenia kadry wykładowców.
 5. W celu zapewnienia obsługi administracyjnej placówki, osoba prowadząca placówkę zatrudnia pracowników administracyjno-biurowych lub zleca tego typu prace na podstawie umów cywilno-prawnych.
 6. Do kompetencji pracowników należą w szczególności:
  1. prowadzenie naboru na poszczególne formy kształcenia,
  2. prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z daną formą kształcenia.
 7. Zakres czynności i obowiązki osób odpowiedzialnych za obsługę administracyjno-biurową Placówki określa osoba prowadząca placówkę.§ 4

Organizacja placówki:

 1. Placówka realizuje cele i zadania poprzez organizację odpłatnych form kształcenia określonych w § 1 ust. 2 i 4 niniejszego Statutu.
 2. W Placówce organizowane są formy kształcenia w różnych systemach nauczania.
 3. Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego.
 4. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. Rozkład zajęć jest zgodny z przyjętym programem nauczania dla każdej formy kształcenia organizowanej w ramach Placówki i podawany jest w ofercie szkoleniowej.
 5. Szczegółowy rozkład zajęć dla każdej grupy określa harmonogram zajęć przygotowywany przez Placówkę.
 6. Harmonogram zajęć tworzony jest z zachowaniem zasady dziennego wymiaru czasu szkolenia nie przekraczającego 8 godzin dydaktycznych.
 7. Szkolenia w Placówce realizowane są w systemie klasowo-lekcyjnym.
 8. Godzina dydaktyczna wynosi 45 minut.
 9. Dokumentacja placówki jest prowadzona zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632) i składa się z:
  1. programu nauczania,
  2. dziennika zajęć,
  3. protokołu z przeprowadzonego zaliczenia,
  4. ewidencji wydanych zaświadczeń.
 10. Placówka przechowuje dokumentację realizowanych form kształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami.§ 5

Prawa i obowiązki pracowników oraz słuchaczy Placówki:

 1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykładowców, których kwalifikacje spełniają wymogi określone w § 19 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632).
 2. Wykładowca zatrudniony do prowadzenia zajęć w Placówce jest odpowiedzialny za jakość pracy dydaktycznej i jej wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestników szkolenia.
 3. Do podstawowych obowiązków wykładowców należą:
  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym programem nauczania i ogólnymi zasadami dydaktyki osób dorosłych;
  2. stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania i technicznych środków audiowizualnych, sprzyjających przyswajaniu materiału objętego programem nauczania;
  3. przygotowywanie i przekazywanie uczestnikom materiałów dydaktycznych przygotowanych zgodnie z założeniami określonymi w programie nauczania;
  4. analizowanie i uwzględnianie uwag oraz wniosków wynikających z nadzoru wewnętrznego, zawartych w arkuszach obserwacji i ewaluacji wewnętrznej dotyczących sposobu prowadzenia oraz organizacji zajęć dydaktycznych;
  5. prowadzenie dokumentacji wykonywanej pracy dydaktycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;
  6. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany w trakcie zajęć;
  7. uczestnictwo w zebraniach wykładowców organizowanych przez Placówkę;
  8. zawodowe doskonalenie się;
  9. przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
 4. Wykładowca ma prawo do:
  1. wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z zawartą umową;
  2. oceny postępu uczestników zgodnie z założeniami określonymi w programie nauczania;
  3. zgłaszania uwag, co do doboru treści dydaktycznych i rozkładu godzin materiału nauczania, a także wprowadzenia niezbędnych korekt w realizacji programu, zgodnie z własnymi poglądami i sugestiami uczestników, po uzyskaniu akceptacji dyrektora placówki;
  4. bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz korzystania z gromadzonych przez placówkę pomocy dydaktycznych;
  5. udziału w różnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  6. przejawianie własnej inwencji w przekazywaniu wiedzy i umiejętności słuchaczom.
 5. Słuchacz ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i uzyskania wytycznych do samokształcenia;
  2. przebywania na terenie placówki i korzystania z sal oraz innych pomieszczeń w określonych godzinach;
  3. zgłaszania wniosków w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do realizowanego programu nauczania, w oparciu o własne potrzeby zawodowe;
  4. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności;
  5. wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści i sposobu nauczania;
  6. przedstawiania problemów, zadawania pytań i uzyskiwania na nie odpowiedzi oraz wyjaśnień;
  7. poszanowania własnej godności i jawnej oceny stanu wiedzy i umiejętności;
  8. usprawiedliwienia swoich nieobecności na zajęciach;
  9. dodatkowej pomocy ze strony wykładowców.
 6. Słuchacz ma obowiązek:
  1. wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na kształcenie, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy, systematycznego przygotowania się do zajęć;
  2. godnego i kulturalnego zachowania się w Placówce lub innych miejscach prowadzenia zajęć;
  3. podporządkowania się zaleceniom dyrektora Placówki – przestrzegania zasad współżycia społecznego;
  4. utrzymania czystości i porządku.
 7. Słuchacz może być skreślony z listy kursu w trybie natychmiastowym w przypadku:
  1. przebywania na terenie placówki w stanie wskazującym na spożycia alkoholu lub innych środków odurzających;
  2. użycia przemocy wobec innych ludzi;
  3. udowodnionej kradzieży;
  4. opuszczenia ponad 30% zajęć;
  5. nie uiszczenia opłaty za udział w kursie w określonym czasie, w wymaganej wysokości;
  6. nie dopełnienia czynności administracyjnych wynikających z organizacji kursu.
 8. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw słuchaczy:
  1. skargę ma prawo wnieść słuchacz lub pracodawca zlecający przeszkolenie pracownika, w ciągu 7 dni od daty zajścia; po tym terminie skargi nie będą rozpatrywane;
  2. skargi adresowane są do Dyrektora Placówki i powinny zawierać imię i nazwisko zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji;
  3. skargi winny być składane w formie pisemnej w sekretariacie lub w formie elektronicznej przesłane na adres mailowy; anonimowe skargi nie są rozpatrywane;
  4. rozpatrzenie skargi następuje przez dyrektora w porozumieniu z prowadzącym kurs, pracownikiem administracji, w terminie 14 dnia od daty przyjęcia jej zgłoszenia;
  5. dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygnięcia skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w terminie 14 dni;
  6. skarżącemu przysługuje odwołanie się od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji za pośrednictwem Dyrektora Placówki.§ 6

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki:

 1. Placówka jest finansowana z własnych środków oraz opłat wnoszonych przez słuchaczy.
 2. Placówka nie przewiduje korzystania z dotacji jednostek samorządu terytorialnego właściwego dla miejsca prowadzenia jej działalności.
 3. Za gospodarkę finansową odpowiada Zarząd Stowarzyszenia.§ 7

Zasady przyjmowania uczniów do placówki:

 1. Uczestnikiem szkolenia jest osoba, która zgłosiła się osobiście na szkolenie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia lub formularza elektronicznego na stronie internetowej Placówki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też została oddelegowana na szkolenie poprzez zgłoszenie jej uczestnictwa przez pracodawcę.
 2. Uczestnik szkolenia otrzymuje wszystkie informacje organizacyjne na temat kursu nie później niż 3 dni przed jego rozpoczęciem. Odbywa się to za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Liczba miejsc na poszczególnych kursach jest ograniczona. Na etapie wstępnym określa się każdorazowo mak-symalną liczbę słuchaczy biorąc pod uwagę wielkość sali dydaktycznej, w której będzie prowadzone kształcenie oraz program nauczania.
 4. W sytuacji, gdy liczba chętnych na dany kurs jest większa niż ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.§ 8

Postanowienia końcowe:

 1. Statut nadaje i wszelkich w nim zmian dokonuje Dyrektor Placówki.
 2. Placówka używa pieczątki podłużnej oraz okrągłej:
  1. pieczątka podłużna zawiera logotyp Stowarzyszenia oraz dane teleadresowe Placówki oraz jego pełną nazwę,
  2. pieczątka okrągła zawiera logotyp Stowarzyszenia oraz pełną nazwę Placówki.
 3. Treść Statutu może ulec zmianie w zależności od zmian przepisów prawa mającego związek z jego treścią, jak też na skutek zmian organizacyjnych w placówce.


Obowiązuje od dnia 01.07.2020 r.

Wersja Statutu z dnia 19.05.2020 r.