fbpx

Statut

Podstawowy dokument opisujący naszą organizację

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy

Rozdział I

 1. Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy i zwana jest dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jako zarejestrowana organizacja posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
 4. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową o charakterze naukowo-technicznym.


§ 2

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.


§ 3

 1. Stowarzyszenie posługuje się logotypem wyróżniającym je wśród innych organizacji.
 2. Logo Stowarzyszenia decyzją Zarządu może podlegać zastrzeżeniu.Rozdział II


§ 4

 1. Celami Stowarzyszenia są:
  1. wspieranie i upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz elektroenergetyki, integracja jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją tych tematów;
  2. rozwój i wspomaganie aktywności naukowo-technicznej w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz elektroenergetyki;
  3. wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe organizacji, osób w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz elektroenergetyki;
  4. podnoszenie konkurencyjności osób fizycznych i prawnych;
  5. integracja środowiskowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  6. integracja społeczna i zawodowa w obszarze UE;
  7. zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa i kształtowanie postaw ukierunkowanych na poszanowanie praworządności oraz zasad państwa prawa;
  8. promocja zdrowia i higieny;
  9. działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
  10. propagowanie, udział, organizowanie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia świadomości użytkowników energii w zakresie bezpieczeństwa i jej poszanowania.


§ 5

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  1. propagowanie, udział, organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, organizowanie i prowadzenie konferencji, sympozjów i innych form działalności dydaktycznej, zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, dla osób fizycznych (we wszystkich grupach wiekowych) oraz jednostek prawnych;
  2. popularyzowanie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz elektroenergetyki poprzez inicjowanie oraz organizowanie wydarzeń i imprez;
  3. prowadzenie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz elektroenergetyki;
  4. działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy sektorami biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i podmiotami sektora ekonomii społecznej;
  5. działania na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej, rozwoju finansowej osób związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz elektroenergetyką;
  6. wspieranie inicjatyw oraz rozwiązań służących ułatwieniu dostępu do rynku pracy związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz elektroenergetyką;
  7. rozwijanie kontaktów zawodowych oraz współpracy między różnymi krajami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz elektroenergetyki;
  8. rozwijanie i umacnianie działań nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
  9. upowszechnianie wiedzy, osiągnięć naukowych oraz wyników badań naukowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz elektroenergetyki;
  10. organizowanie wszelkiej pomocy finansowej i rzeczowej dla osób potrzebujących wsparcia w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz elektroenergetyki;
  11. pomoc innym organizacjom pozarządowym w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz elektroenergetyki;
  12. pomoc finansową i rzeczową dla osób związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz elektroenergetyką;
  13. objęcie zakresem swojej działalności dzieci i młodzieży przy popularyzowaniu tematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz elektroenergetyką;
  14. organizowanie akcji i kampanii społecznych;
  15. opracowywanie, wdrażanie programów oraz projektów prospołecznych i prozdrowotnych, w tym dotyczących profilaktyki w obszarze wypadkowości i chorób zawodowych;
  16. realizację oraz wdrażanie badań naukowych oraz nawiązywanie i rozwijanie kontaktów naukowych;
  17. kampanie medialne i informacyjne;
  18. prowadzenie działalności wydawniczej: opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie w dowolnej formie w szczególności prac naukowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz biuletynów, broszur i innych materiałów dydaktyczno-szkoleniowych;
  19. utrzymanie, budowa oraz rozbudowa obiektów i urządzeń związanych z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy;
  20. przyznawanie stypendiów i nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  21. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami i organizacjami finansowymi działającymi w zakresie objętym celami stowarzyszenia;
  22. współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, firmami oraz osobami fizycznymi;
  23. zrzeszanie osób i podmiotów działających na rzecz lub w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz elektoenergetyki;
  24. realizację innych działań mieszczących się w celach statutowych w innych formach dozwolonych prawem;
  25. propagowanie, udział, organizowanie i prowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych, w tym państwowych;
  26. pomoc psychologiczną, finansową oraz prawną dla grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  27. stworzenie odpowiednio wyposażonego technicznie ośrodka szkoleniowego;
  28. organizacyjne i finansowe wspieranie udziału członków Stowarzyszenia w imprezach związanych zdziałalnością promocyjną oraz statutową Stowarzyszenia;
  29. współpracę z uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi;
  30. promocję celów Stowarzyszenia w internecie, prasie, radiu, telewizji lub za pomocą innych nośników informacji lub nowoczesnych technologii;
  31. działalność lobbingową i Public Relations.
 2. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą między innymi w zakresie:
  1. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  2. 70.22.Z – Pozostałe doradztwo wzakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  3. 71.12.Z – Działalność wzakresie inżynierii izwiązane z nią doradztwo techniczne;
  4. 85.59.A – Nauka języków obcych;
  5. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
  6. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  7. 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  8. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  9. 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
  10. 72.19.Z – Badania naukowe iprace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
  11. 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
  12. 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
  13. 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
  14. 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
  15. 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  16. 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;
  17. 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
  18. 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
  19. 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie;
  20. 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
  21. 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
  22. 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
  23. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  24. 58.11.Z – Wydawanie książek;
  25. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
  26. 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
  27. 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  28. 59.12.Z – Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
  29. 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
  30. 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
  31. 62.03.Z – Działalność związana z zarzadzaniem urządzeniami informatycznymi;
  32. 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
  33. 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarzadzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
  34. 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  35. 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  36. 69.10.Z – Działalność prawnicza;
  37. 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
  38. 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
  39. 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe wdziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  40. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
  41. 73.12.A – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
  42. 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;;
  43. 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet);
  44. 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
  45. 73.20.Z – Badanie rynku iopinii publicznej;
  46. 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
  47. 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
  48. 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami;
  49. 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
  50. 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
  51. 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
  52. 82.20.Z – Działalność centrów telefonicznych (call center);
  53. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  54. 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
  55. 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.


§ 6

 1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym dla realizacji celów Stowarzyszenia lub dla samego Stowarzyszenia.
 2. Ustanawianie wyróżnień i odznak wymienionych w ust. 1 oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zebrania.Rozdział III


§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.


§ 8

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – które będą dążyć do podnoszenia konkurencyjności osób fizycznych i prawnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizację celów Stowarzyszenia.


§ 9

 1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia, biorąc pod uwagę teoretyczną, krytyczną, organizacyjną i popularyzatorską działalność kandydatów.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.


§ 10

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  2. prawo uczestnictwa we wszelkich formach działalności wynikającej z celów Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia lub Walne Zebranie,
  3. korzystanie z mienia Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
  1. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
  2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. propagować i popierać cele Stowarzyszenia oraz brać aktywny udział w ich realizacji,
  4. postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,
  5. uiszczać składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych uchwałą Zarządu.


§ 11

 1. Utrata członkostwa następuje poprzez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.
 2. Wykluczenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na drodze uchwały w następujących przypadkach:
  1. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem;
  2. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
 3. Przed podjęciem uchwały wsprawach, o których mowa w ust. 2 Walne Zebranie umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście podczas Walnego Zebrania.
 4. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia wsprawach, o których mowa w ust. 3 członek wykluczony ma prawo złożyć w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia go o uchwale odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie po rozpoznaniu odwołania podejmuje stosowną uchwałę o wykluczeniu członka lub uchyleniu uchwały Zarządu.


§ 12

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia za pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.


§ 13

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie na wniosek Zarządu.


§ 14

 1. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestnictwa we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a także korzystania z mienia Stowarzyszenia na warunkach określonych przez Zarząd. Członkowie honorowi i wspierający nie mają jednak czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia i brać aktywny udział w realizacji celów Stowarzyszenia. Są też obowiązani przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia i postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa i solidarności organizacyjnej wstosunkach między członkami.
 3. Członkowie wspierający nabywają członkostwo decyzją Zarządu podejmowaną w formie uchwały. Członkowie honorowi przyjmowani są do Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania podejmowaną na wniosek Zarządu.
 4. Członkowie wspierający i honorowi mogą być pozbawieni członkostwa w drodze uchwały walnego Zebrania w razie wystąpienia okoliczności przewidzianych w § 11 ust. 2.Rozdział IV


§ 15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.


§ 16

 1. Kadencja władz, wymienionych w §15 lit. b) i c), trwa 10 lat.
 2. Wyboru i powoływania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia dokonuje się na Walnym Zebraniu spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia wgłosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu.
 3. Kolejnego wyboru Prezesa Zarządu dokonuje spośród siebie Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu.


§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające na wakujące stanowisko we władzach Stowarzyszenia. Wybory uzupełniające odbywają się podczas Walnego Zebrania Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.


§ 18

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania nie uczestniczy co najmniej połowa członków, wówczas wdrugim terminie uchwały są podejmowane większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i jest wyznaczany nie wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.
 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
 4. Bez odbycia Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia mogą być powzięte uchwały tego organu w drodze głosowania przeprowadzonego za pośrednictwem środków przeznaczonych do komunikacji na odległość, a wszczególności internetu, jeżeli wszyscy członkowie Stowarzyszenia wyrażą zgodę na taką formę głosowania.


§ 19

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebrania są:
  1. zwyczajne,
  2. nadzwyczajne.


§ 20

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:

 1. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z rocznej działalności Stowarzyszenia;
 2. wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, szczególnie finansowej;
 3. udzielanie, po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;
 4. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich;
 6. wybór Zarządu;
 7. wybór Komisji Rewizyjnej;
 8. zmiana Statutu Stowarzyszenia;
 9. nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
 10. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz wyboru władz Stowarzyszenia;
 11. rozwiązanie Stowarzyszenia.


§ 21

 1. Porządek Zwyczajnego Walnego Zebrania ustala Zarząd.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko i wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane, określonymi we wniosku.


§ 22

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 30% członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.
 3. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania na 14 dni przed jego odbyciem.


§ 23

W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:

 1. członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mający czynne i bierne prawo wyborcze,
 2. członkowie wspierający i honorowi mający głos doradczy.


§ 24

 1. Zarząd składa się z nie więcej niż pięciu członków, wtym Prezesa, Wiceprezesa.
 2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu.


§ 25

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważnieni są Prezes Zarządu lub Wiceprezes oraz jeden z członków Zarządu.
 3. Zarząd może udzielać innym osobom stałych pełnomocnictw do działania w imieniu Stowarzyszenia.


§ 26

 1. Do zakresu działania Zarządu należy wszczególności:
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania,
  2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
  3. kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia.
 2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach nie rzadziej niż raz na kwartał.


§ 27

 1. Zarząd może powołać Biuro Zarządu iw ykonywać swe zadania za jego pomocą.
 2. Zarząd może zatrudniać pracowników dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.


§ 28

 • Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd, na pierwszym zebraniu.

 • § 29

  1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
  2. Komisja Rewizyjna wyłania ze swego składu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Z wyjątkiem pierwszego składu Komisji Rewizyjnej
  3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej,
   2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
   3. przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.


  § 30

  Komisja Rewizyjna działa woparciu o uchwalony przez siebie regulamin na pierwszym zebraniu.


  § 31

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jej upoważniony członek ma prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.  Rozdział V


  § 32

  1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
   1. ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
   2. inne prawa majątkowe,
   3. środki pieniężne.
  2. Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
  3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
   1. dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
   2. składek członkowskich;
   3. dochodów z własnej działalności gospodarczej;
   4. dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych;
   5. dochodów z majątku Stowarzyszenia;
   6. ofiarności publicznej.


  § 33

  1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
  2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.


  § 34

  1. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w tym zakresie.
  2. Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd swą uchwałą.
  3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
  4. Na pisemny wniosek członka stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłacania składek członkowskich.  Rozdział VI


  § 35

  Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie. Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.


  § 36

  1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
  2. Likwidatorami są członkowie Zarządu jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
  3. Walne Zgromadzenie wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przeznaczeniu likwidowanego majątku Stowarzyszenia.  Niniejsza wersja statutu została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 1 Czerwca 2021 r.

  Statut stowarzyszenia w pliku PDF: wersja aktualna statutu.

  Aktualny zapis Ustawy Prawo o stowarzyszeniach na podstawie której stworzono ten statut dostępny jest na stronie ISAP Sejmu RP.