fbpx

Instrukcja wypełniania wniosku

Jak prawidłowo wypełnić wniosek egzaminacyjny?

Poniżej opisujemy jak prosto i w sposób prawidłowy wypełnić wniosek o stwierdzenie kwalifikacji.
Pamiętaj! Jeżeli dowód lub paszport nie jest aktualny (ważny), to nie możesz bez tych dokumentów przystąpić do egzaminu!

Wskazówki ogólne

 1. Aktualne wersje wniosków egzaminacyjnych znajdują się w dziale pliki naszego serwisu.
 2. Pamiętaj o pobraniu właściwych wniosków ze względu na zajmowane stanowisko (dozór, eksploatacja) oraz zakres uprawnień (grupa 1, grupa 2, grupa 3). Jedna osoba maksymalnie może złożyć 6 wniosków o stwierdzenie kwalifikacji.
 3. Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji składamy w formie drukowanej (wydruk dwustronny).
 4. Do wypełnienia wniosku potrzebne będą niektóre dane z dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku obcokrajowców pracujących w Polsce konieczna może być Karta Stałego Pobytu.
 5. Wniosek wypełniamy pismem maszynowym, długopisem lub piórem. Nie używamy markerów, mazaków lub innych materiałów piśmiennych, które przebijają na drugą stronę dokumentu. Nie wypełniamy wniosków ołówkami.
 6. Wniosek wypełniamy pismem drukowanym (wielkie litery) i wyraźnym.

Instrukcja szczegółowa

Poniżej w poszczególnych punktach opisano zawartość poszczególnych rubryk we Wniosku o stwierdzenie kwalifikacji.

 1. Pole „nazwisko i imię” – wpisz pismem drukowanym swoje nazwisko i imiona (jeśli w dokumencie masz wpisane kilka imion) zgodnie z danymi w dowodzie osobistym, paszporcie lub karcie stałego pobytu.
 2. Pole „PESEL” – wpisz w poszczególnych kratkach tego pola swój numer PESEL.
 3. Pole „seria i numer dokumentu tożsamości” – wpisz w poszczególne kratki tego pola serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub karty stałego pobytu.
 4. Pole „data i miejsce urodzenia” – wpisz datę urodzenia oraz miejscowość w której się urodziłeś. Jeśli miejsce urodzenia jest poza Polską, to w nawiasie podaj również kraj urodzenia.
 5. Pole „wykształcenie” – w poniższym polu wpisujemy tylko jeden z trzech możliwych wariantów: podstawowe, średnie lub wyższe. Prosimy o nie wpisywanie innych wartości.
 6. Pole „wykonywany zawód” – wpisujemy rzeczywiście wykonywany zawód w chwili składania wniosku (stanowisko zajmowane w miejscu pracy). W przypadku osoby bezrobotnej wpisujemy nazwę zawodu wynikającego z posiadanego wykształcenia.
 7. Pole „adres zamieszkania” – wpisujemy kod miejscowości, jej nazwę, ulicę jeśli występuje oraz numer posesji i ewentualnie mieszkania w którym osoba wnioskująca przebywa. Adres zamieszkania powinien określać miejsce pobytu na terenie Polski.
 8. Pole „nr telefonu” – podajemy kontaktowy numer bezpośrednio do osoby wyszczególnionej we wniosku. Jeśli numer ten jest numerem spoza Polski należy wpisać również prefiks międzynarodowy. Nie wpisujemy tutaj numerów telefonów do pracodawcy.
 9. Pole „e-mail” – pole poniższe jest polem opcjonalnym. Podając swój adres e-mail wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji o terminie wygaśnięcia uprawnień oraz informacji o szkoleniach i egzaminach organizowanych przez stowarzyszenie. Informacje takie wysyłamy nie częściej niż raz na miesiąc.
 10. Pole „nazwa pracodawcy” – wpisujemy tutaj nazwę pracodawcy u którego obecnie pracujemy. W przypadku kiedy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, to wpisuje tutaj jej nazwę. W przypadku osób niezatrudnionych wpisujemy – „bezrobotny”.
 11. Pole „adres pracodawcy” – wpisujemy tutaj adres siedziby pracodawcy (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) u którego obecnie pracujemy. W przypadku kiedy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, to wpisuje tutaj jej nazwę. W przypadku osób niezatrudnionych wpisujemy – „bezrobotny”.
 12. Pole „przebieg pracy zawodowej” – podajemy przede wszystkim okres zatrudnienia u ostatniego pracodawcy np.: ” od 2013 r. Fabryka Śrubek Sp. z o. o.”. Prowadzący działalność gospodarczą wpisują np.: „od 2007 r. własna działalność gospodarcza”. Osoby bezrobotne w chwili złożenia wniosku wpisują informacje o ostatnim miejscu zatrudnienia.
 13. Pole „wykaz posiadanych świadectw kwalifikacyjnych” – jeśli mieliśmy kiedykolwiek wydane świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji, to należy wpisać w polu ich rodzaj i numer grupy np: E1, E2, E3, D1, D2, D3. W pozostałych przypadkach wpisujemy „brak” lub stawiamy poziomą kreskę w polu.
 14. Dokonaj zaznaczenia wyboru „rodzaju wnioskowanych uprawnień„. Zaznacz kółkiem rodzaj uprawnień o które się ubiegasz. Pamiętaj zakreślenie krzyżykiem powoduje brak możliwości wnioskowania o dany punkt.
 15. Dokonaj zaznaczenia wyboru „zakresu wykonywanych prac„. Ten obszar znajduje się po prawej stronie pola „rodzaju wnioskowanych uprawnień„. Zaznacz kółkiem zakres uprawnień o które się ubiegasz. Pamiętaj zakreślenie krzyżykiem powoduje brak możliwości wnioskowania o dany zakres.
 16. W prawym dolnym narożniku wniosku osoba wnioskująca wpisuję bieżącą datę i składa podpis.